CRhA

Dilynwch ni

Ein nôd

Blaenoriaeth yr ysgol eleni – a gytunwyd gan y Pennaeth a’r Llywodraethwyr – yw lles plant, gan ganolbwyntio ar adnoddau awyr agored.

Eleni, mae’r CRhA yn ceisio codi £ 10k i gefnogi’r flaenoriaeth hon drwy gyfrannu tuag at

 • Adnewyddu cyfleusterau awyr agored y dosbarth Meithrin
 • Ailfarcio’r iard i hwyluso dysgu a chwarae

Targed a chynnydd

***i ddilyn***

Cadeiryddion 2018-19

Tracy Dickinson (plant ym mlwyddyn 2, Derbyn a un 2 flwydd oed)
Catrin Awoyemi (plant ym mlwyddyn 2, 1 a Meithrin)
Jo Davies (plant ym mlwyddyn 5, 2 a Meithrin)

Blwyddyn diwethaf

Blwyddyn diwethaf (2017-18) cododd y CRhA dros £10k ac ariannu y canlynol

 • Llyfrau Cymraeg i’r Adran Iau £ 1,500
 • Marcio’r maes parcio ar gyfer diogelwch plant £ 700
 • Arian i’r athrawon ei wario ar gwricwlwm Donaldson £ 1,600
 • Cyfraniad o 1/3 tuag at wefan newydd yr ysgol £ 1,700
 • Celfi awyr agored newydd £ 1,700
 • Adnewyddu gliniaduron £ 1,000
 • Theatr ginetig ar gyfer blynyddoedd 2-6 £ 400
 • Llyfrau a geiriaduron i’r plant sy’n gadael Blwyddyn 6 £ 450
 • Rydym hefyd wedi awdurdodi prynu bleinds ar gyfer y neuadd i helpu gyda rheoli tymheredd a gwelededd y taflunydd (tua £ 2,000)

Ein hegwyddorion

 • Pawb i gymryd rhan – ym mha ffordd bynnag maen nhw’n gallu yn ariannol ac o ran amser
 • Defnyddio cryfderau, sgiliau ac adnoddau personol a gwerthfawr ein teuluoedd
 • Hybu’r defnydd o’r iaith Gymraeg tu fewn a thu allan i’n hysgol

Ein cylclythr

Byddwn yn cyhoeddi cylchlythr bob tymor yn cynnwys gwybodaeth am gynnydd a digwyddiadau sydd i ddod

Barn rhieni a staff

Cynhaliwyd arolwg ym mis Mehefin 2018 yn gofyn i rieni am eu barn ar y CRhA. Cawsom ymteb da gyda, 160 i gyd; mae 280 o deuluoedd a 410 o blant yn Ysgol Pen-y-Garth.

Cynllun 2018-19

Rydym wedi paratoi cynllun o ddigwyddiadau ar gyfer eleni yn seiliedig ar llwyddiant digwyddiadau y flwyddyn diwethaf ac awgrymiadau pobl am ba digwyddiadau fyddent yn mynychu. Mae’r digwyddiadau i gyd wedi’u cynnwys yng nghalendr yr ysgol ar y wefan yma.

Cynrychiolwyr dosbarth

Mae gan pob blwyddyn rhiant neu rhieni sy’n helpu rhannu gwybodaeth a chydlynnu mewnbwn o’r flwyddyn yna. Cynrychiolwyr eleni yw

Meithrin Helyn Richards
Derbyn Hannah Evans, Haf Weighton
Blwyddyn 1 Nêst Williams
Blwyddyn 2 Alisha Davies, Claire Parry
Blwyddyn 3 Donna Griffiths, Emma Shelley
Blwyddyn 4 Cari Ormerod, Lowri Clement, Melissa Beesley
Blwyddyn 5 Rebecca Warner, Sara Redwood
Blwyddyn 6 Victoria Wheatley

Helpwch ni i godi fwy o arian

Rhoddion

Er mwyn inni allu cynnal llai o ddigwyddiadau o ansawdd uchel, canolbwyntio’n fwy ar y gymuned a rhoi cyfle i bobl gyfrannu pan na allant fynychu digwyddiadau rydym wedi sefydlu tudalen MyDonate.

Gallwch rhoi yn aml neu unwaith. Gallwch hefyd ein galluogi i hawlio cymorth rhodd ar eich rhodd.

Gwis ysgol Tesco

Mae Tesco yn rhoi 5% o bobeth sy’n cael ei wario ar wisg ysgol Pen-y-Garth i’r CRhA

Easy Fundraising

Gallwch siopa ar-lein a rhoi rhodd i’r CRhA heb wario ceiniog yn ychwanegol, cofrestrwch gyda Easy Fundraising


Cysylltwch â ni

Rydym yn croesawi eich adborth, awgrymiadau a sylwadau. Diolch yn fawr!