Ein Llywodraethwyr

Rhian Griffiths (Cadeirydd)

Geraint Scott (Is-gadeirydd)

Jamyn Beesley

David Wilton

Llinos Misra

Kate Allman

Dafydd Owens

Richard Grigg

Dyfri Owen

Rhys Angell Jones

David Horgan


Y Corff Llywodraethol a’i Rôl

Mae gan Gorff Llywodraethol Ysgol Pen-y-Garth gyfrifoldeb i sicrhau bod yr ysgol yn cael ei rhedeg yn effeithiol, gan weithredu o fewn y fframwaith a osodwyd gan ddeddfwriaeth a bod polisïau’r Awdurdod Lleol (ALl) a Llywodraeth Cymru (LlC) yn cael eu dilyn. .

Mae’r Corff Llywodraethol, y Pennaeth a’r Uwch Dîm Rheoli yn gweithio mewn partneriaeth glos a chytbwys i ddarparu’r addysg orau bosibl i ddisgyblion Ysgol Pen-y-Garth.

Mae’r Corff Llywodraethol llawn yn cyfarfod ddwywaith y tymor ac mae hefyd nifer o is-bwyllgorau sy’n cyfarfod yn rheolaidd. Mae’r is-bwyllgorau hyn wedi’u sefydlu’n strategol i gefnogi anghenion yr ysgol. Mae agenda benodol ar gyfer pob cyfarfod. Mae gan rai pwyllgorau gyfrifoldebau dirprwyedig. Mae’r Pwyllgor Lles wedi bod yn gefnogol iawn i ddisgyblion a staff yn enwedig yn ystod y cyfnodau clo diweddar. Sefydlwyd y pwyllgor Cyfathrebu pan wnaethom greu ein gwefan newydd ac mae wedi bod yn llwyddiannus hefyd. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, bu’r Pwyllgor Iechyd a Diogelwch yn gweithio’n ddiwyd i berswadio’r Fro bod angen to newydd ar ran hŷn yr ysgol a gwblhawyd ychydig ar ôl y cyfnod clo cyntaf.

Ym mhrif gyfarfod y Corff Llywodraethol mae athrawon yn rhoi cyflwyniadau ar wahanol agweddau o’r cynllun datblygu ysgol a chaiff llywodraethwyr gyfleoedd i ofyn cwestiynau am gynnydd ac effaith. Ar hyn o bryd mae’r rhain yn cynnwys, Anghenion Dysgu Ychwanegol, Cwricwlwm i Gymru, Siarter Iaith a gwaith yr holl bwyllgorau ysgol.

Mynychodd yr holl Lywodraethwyr hyfforddiant gorfodol e.e deall data ysgol. Roedd cyrsiau eraill a fynychwyd yn cynnwys hyfforddiant Lles, Diogelu Data a Chadeiryddion Llywodraethwyr. Mae’r llywodraethwr Diogelu yn mynychu hyfforddiant Diogelu.

Corff Llywodraethol 2022-2023

Mrs Rhian Griffiths (Cadeirydd)Cymuned
Geraint Scott (Is-gadeirydd)Rhiant
Nia CulePennaeth dros dro
Mrs Sara Ryall (sylwedydd) Dirprwy Bennaeth
Mrs Cath BlissCynrychiolydd y staff Addysgu
Mrs Sally CravenCynrychiolydd y cynorthwywyr
M Jamyn Beesley Rhiant
Mr Dafydd OwenRhiant
Mr Dyfri Owen Rhiant
Mrs Kate AllmanRhiant
Mr David Wilton AALI
Mrs Llinos MisraCymuned
Mr Dave Horgan Sylwedydd

Pwyllgorau Ysgol Pen-y-Garth

Yn cwrdd o leiaf unwaith pob tymorCwrdd yn ol yr angen
Pwyllgor CyllidPwyllgor Disgyblu plant
Pwyllgor CwricwlwmPwyllgor diswyddo staff
Pwyllgor Iechyd a DiogelwchPwyllgor cwynion
Pwylllgor Rheoli Perfformiad y Pennaeth Pwyllgor apel
Lles
Cyfathrebu
Siarter Iaith

Llywodraethwyr gyda swyddi penodol

Llywodraethwyr gyda swyddi penodol
Llinos Misra (Diogelu)
Jamyn Beesely (ADY)
Dave Horgan (I&D)

Pwyllgor Cyllid

Mae’r pwyllgor hwn yn argymell cyllideb ariannol bob blwyddyn’r i’r  Corff Llywodraethol Llawn i’w chymeradwyo cyn ei chyflwyno i’r AALl. Mae hefyd yn derbyn ac yn ystyried o leiaf unwaith y tymor, adroddiadau ariannol sy’n amlinellu cyfrif incwm a gwariant yr ysgol, i sicrhau y cedwir cyllideb gytbwys, ac i gynorthwyo i ganfod ffyrdd o gydbwyso’r galw ar adnoddau gyda’r cyllid sydd ar gael, ac adrodd ar hynny i’r Corff Llywodraethol.

Pwyllgor Cwricwlwm

Mae’r pwyllgor hwn yn ystyried yr holl faterion sy’n ymwneud â Chwricwlwm yr ysgol. Mae hyn yn cynnwys y cynllun datblygu ysgol, polisïau yn ymwneud â’r cwricwlwm, targedau disgyblion a dilyniant. Y blaenoriaethau eleni yw…

Iechyd a Diogelwch

Mae’r pwyllgor hwn yn ystyried yr holl faterion sy’n ymwneud ag adeiladau, adeiladau ac Iechyd a Diogelwch yn yr ysgol gan gynnwys diogelwch a thir. Mae hyn yn cynnwys archwilio’r safle yn rheolaidd i nodi gwaith cynnal a chadw hanfodol. Nododd y pwyllgor hwn yr angen i newid to’r adeilad gwreiddiol ac mae wedi bod yn ymgynghori’n rheolaidd â’r Awdurdod i drefnu hyn.

Lles

Mae’r pwyllgor hwn wedi cyfarfod ddwywaith y tymor trwy gydol y flwyddyn i edrych ar les disgyblion a staff. Y flaenoriaeth eleni fu….

Cyfathrebu

Sefydlwyd y pwyllgor hwn i wneud defnydd da o gyfathrebu ac i fod yn rhagweithiol lle bo modd ar gyfer cyfathrebu cadarnhaol am yr ysgol. Mae hefyd yn ymdrin â materion sy’n ymwneud â’r wefan. Yn fwy diweddar…