Ein Llywodraethwyr

Rhian Griffiths – Cadeirydd
Geraint Scott – Is-gadeirydd
Becca Pugh – Pennaeth
Llinos Misra
Cath Bliss
Dyfri Owen
Dafydd Owens
Richard Grigg
Rhys Angell-Jones
Sally Craven
Richard Parsons
Lynette James
Samantha Sampson


Y Corff Llywodraethol a’i Rôl

Mae gan Gorff Llywodraethol Ysgol Pen-y-Garth gyfrifoldeb i sicrhau bod yr ysgol yn cael ei rhedeg yn effeithiol, gan weithredu o fewn y fframwaith a osodwyd gan ddeddfwriaeth a bod polisïau’r Awdurdod Lleol (ALl) a Llywodraeth Cymru (LlC) yn cael eu dilyn. .

Mae’r Corff Llywodraethol, y Pennaeth a’r Uwch Dîm Rheoli yn gweithio mewn partneriaeth glos a chytbwys i ddarparu’r addysg orau bosibl i ddisgyblion Ysgol Pen-y-Garth.

Mae’r Corff Llywodraethol llawn yn cyfarfod ddwywaith y tymor ac mae hefyd nifer o is-bwyllgorau sy’n cyfarfod yn rheolaidd. Mae’r is-bwyllgorau hyn wedi’u sefydlu’n strategol i gefnogi anghenion yr ysgol. Mae agenda benodol ar gyfer pob cyfarfod. Mae gan rai pwyllgorau gyfrifoldebau dirprwyedig. Mae’r Pwyllgor Lles wedi bod yn gefnogol iawn i ddisgyblion a staff yn enwedig yn ystod y cyfnodau clo diweddar. Sefydlwyd y pwyllgor Cyfathrebu pan wnaethom greu ein gwefan newydd ac mae wedi bod yn llwyddiannus hefyd. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, bu’r Pwyllgor Iechyd a Diogelwch yn gweithio’n ddiwyd i berswadio’r Fro bod angen to newydd ar ran hŷn yr ysgol a gwblhawyd ychydig ar ôl y cyfnod clo cyntaf.

Ym mhrif gyfarfod y Corff Llywodraethol mae athrawon yn rhoi cyflwyniadau ar wahanol agweddau o’r cynllun datblygu ysgol a chaiff llywodraethwyr gyfleoedd i ofyn cwestiynau am gynnydd ac effaith. Ar hyn o bryd mae’r rhain yn cynnwys, Anghenion Dysgu Ychwanegol, Cwricwlwm i Gymru, Siarter Iaith a gwaith yr holl bwyllgorau ysgol.

Mynychodd yr holl Lywodraethwyr hyfforddiant gorfodol e.e deall data ysgol. Roedd cyrsiau eraill a fynychwyd yn cynnwys hyfforddiant Lles, Diogelu Data a Chadeiryddion Llywodraethwyr. Mae’r llywodraethwr Diogelu yn mynychu hyfforddiant Diogelu.

Corff Llywodraethol 2023-2024

Mrs Rhian Griffiths (Cadeirydd)Cymuned
Geraint Scott (Is-gadeirydd)Rhiant
Becca PughPennaeth
Mrs Cath Bliss
Mrs Sally CravenCynrychiolydd y cynorthwywyr
Mrs Llinos Misra
Mr Richard Grigg
Mr Rhys Angell Jones
Mr Dyfri Owen
Mr Richard Parsons
Mr Dafydd Owen
Mrs Lynette James
Mrs Samantha Sampson

Pwyllgorau Ysgol Pen-y-Garth

Yn cwrdd o leiaf unwaith pob tymorCwrdd yn ol yr angen
Pwyllgor CyllidPwyllgor Disgyblu plant
Pwyllgor CwricwlwmPwyllgor diswyddo staff
Pwyllgor Iechyd a DiogelwchPwyllgor cwynion
Pwylllgor Rheoli Perfformiad y Pennaeth Pwyllgor apel
Lles
Cyfathrebu
Siarter Iaith

Llywodraethwyr gyda swyddi penodol

Llywodraethwyr gyda swyddi penodol
Llinos Misra (Diogelu)
Jamyn Beesely (ADY)

Pwyllgor Cyllid

Mae’r pwyllgor hwn yn argymell cyllideb ariannol bob blwyddyn’r i’r  Corff Llywodraethol Llawn i’w chymeradwyo cyn ei chyflwyno i’r AALl. Mae hefyd yn derbyn ac yn ystyried o leiaf unwaith y tymor, adroddiadau ariannol sy’n amlinellu cyfrif incwm a gwariant yr ysgol, i sicrhau y cedwir cyllideb gytbwys, ac i gynorthwyo i ganfod ffyrdd o gydbwyso’r galw ar adnoddau gyda’r cyllid sydd ar gael, ac adrodd ar hynny i’r Corff Llywodraethol.

Pwyllgor Cwricwlwm

Mae’r pwyllgor hwn yn ystyried yr holl faterion sy’n ymwneud â Chwricwlwm yr ysgol. Mae hyn yn cynnwys y cynllun datblygu ysgol, polisïau yn ymwneud â’r cwricwlwm, targedau disgyblion a dilyniant. Y blaenoriaethau eleni yw…

Iechyd a Diogelwch

Mae’r pwyllgor hwn yn ystyried yr holl faterion sy’n ymwneud ag adeiladau, adeiladau ac Iechyd a Diogelwch yn yr ysgol gan gynnwys diogelwch a thir. Mae hyn yn cynnwys archwilio’r safle yn rheolaidd i nodi gwaith cynnal a chadw hanfodol. Nododd y pwyllgor hwn yr angen i newid to’r adeilad gwreiddiol ac mae wedi bod yn ymgynghori’n rheolaidd â’r Awdurdod i drefnu hyn.

Lles

Mae’r pwyllgor hwn wedi cyfarfod ddwywaith y tymor trwy gydol y flwyddyn i edrych ar les disgyblion a staff. Y flaenoriaeth eleni fu….

Cyfathrebu

Sefydlwyd y pwyllgor hwn i wneud defnydd da o gyfathrebu ac i fod yn rhagweithiol lle bo modd ar gyfer cyfathrebu cadarnhaol am yr ysgol. Mae hefyd yn ymdrin â materion sy’n ymwneud â’r wefan. Yn fwy diweddar…